fbpx
consumerFirstName: Mattias
consumerFamilyName: Larsson
EmployeeMobile: 0737418669
EmployeeEmail: mattias.larsson@kustit.se
msgDataset: consumerFirstName=Mattias|consumerFamilyName=Larsson|EmployeeMobile=0737418669|EmployeeEmail=mattias.larsson%40kustit.se
sendToEmail: mattias.larsson@kustit.se
sendToModule: 26373
sendToRule: sendAPI