fbpx

Personuppgiftspolicy

Personuppgiftspolicy

Ansvarig för personuppgiftsbehandlingen är Entré Fastighetsförmedling AB, org. nr. 556769-5365, Storgatan 30, 461 30 Trollhättan. Entré Fastighetsförmedling behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lag, inklusive EU:s dataskyddsförordning.

Med benämningarna ”vi, våra, vårt och oss” nedan avses Entré Fastighetsförmedling.I texten nedan är Entré Fastighetsförmedling benämnt ”EF” .

1 VI SOM BEHANDLAR DINA PERSONUPPGIFTER

Entré Fastighetsförmedling ansvarar för behandlingen av de personuppgifter som du lämnar till oss eller som vi samlar in om dig.

Du kan kontakta oss på följande sätt:
– via e-post info@entrefast.se
– via besök på vårt kontor Storgatan 30 i Trollhättan eller genom att skriva brev till oss på adressen Storgatan 30, 461 30 Trollhättan.

2 VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR VI?

Vi behandlar uppgifter som du lämnar till oss, som vi samlar in från dig och som vi får från annan.

Personuppgifter som du lämnar till oss
Genom att ha ett konto på www.entrefast.se (”Sajten”) har du möjlighet att skapa och hantera bevakningar på objekt, boka visningar, följa och delta i budgivningar samt följa försäljningar (”Kontot”). Vi behandlar de personuppgifter som du lämnar till oss genom att lägga bud på, köpa eller sälja privatbostäder, kommersiella lokaler, fritidshus, tomter, gårdar eller lantbruk som vi förmedlar (”Objekt”). Vi behandlar också de personuppgifter som du lämnar till oss genom att skapa ett Konto på Sajten, ringa till oss, ha kontakt med oss via sms, e-post eller chatt, registrera dig för vårt nyhetsbrev, skapa eller hantera bevakningar på Sajten, boka visningar eller när du använder dig av din rättighet som konsument att göra gällande fel- och dröjsmålsansvar gentemot Entré Fastighetsförmedling. Personuppgifter som du lämnar till oss och som vi behandlar kan t.ex. vara ditt namn, adress, mobil- och telefonnummer, e postadress, födelsedag, personnummer, datum och tid för vår kontakt med dig, kontonummer, uppgifter om nuvarande bank, lånelöfte från bank, lånelöftets belopp, bud och slutpris på Objekt, om du har en relation med en annan kontohavare, uppgifter om vilka visningar du varit på samt information om dina bevakningskriterier på Sajten, såsom område, typ av Objekt, pris, boarea, tomtarea, antal rum, balkong och nyproduktion.

Personuppgifter som vi samlar in från dig
När du använder Sajten eller ditt Konto kommer vi också att samla in personuppgifter om dig. Det kan t.ex. röra sig om uppgifter om vilka utskick och meddelanden du fått från oss och vilka tjänster du använder.

Personuppgifter om dig som vi får från annan
EF kan komma att ta emot e-post och annan korrespondens som innehåller personuppgifter om tredje parter och vi behandlar därför sådana personuppgifter. Om så krävs kommer vi att informera dig som tredje part om behandlingen.

EF kan också komma att få tillgång till personuppgifter via offentliga register såsom SPAR, BRF och Lantmäteriet.

3 VARFÖR BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER OCH VILKEN RÄTTSLIG GRUND HAR VI FÖR BEHANDLINGEN?

Kommunicera med oss
När du ringer till oss stäms ditt telefonnummer av med den information som finns om dig hos www.hitta.se och i vårt kundregister. Detta gör vi för att kunna ge dig en personlig service. Ditt namn, telefonnummer, datum och tid för samtalet sparas i en logg hos oss. Loggningen av samtalen sker mot bakgrund av den rättsliga grunden att behandlingen är nödvändig för ändamål som rör Entré Fastighetsförmedlings berättigade intresse. Ett berättigat intresse att logga samtalen med dig finns eftersom det hjälper oss möta dina behov och ge dig bästa möjliga service. Vårt intresse av att behandla dina personuppgifter för detta ändamål går därför före ditt eventuella intresse av att skydda din personliga integritet. Om du är eller blir kund hos oss sparas uppgifterna i ditt Konto.

EF kommer även att behandla ditt namn, adress, e-postadress, mobil- och telefonnummer som du lämnar till oss genom att ha kontakt med oss via e-post, sms eller vår chattfunktion. Genom chattfunktionen har du möjlighet att ställa frågor till våra mäklare. Den rättsliga grunden för behandlingen är att den är nödvändig för ändamål som rör EF:s berättigade intresse. Ett berättigat intresse att behandla personuppgifterna finns eftersom det möjliggör för oss att svara på dina frågor och ge dig god service. Vårt intresse av att behandla dina personuppgifter för detta ändamål går därför före ditt eventuella intresse av att skydda din personliga integritet.

Ditt Konto på Sajten
Ett Konto på vår Sajt kan skapas av dig själv direkt på Sajten, av en av våra mäklare för din räkning eller automatiskt när du bett en av våra samarbetspartners ge oss dina uppgifter. EF kommer att behandla ditt namn, adress, mobil- och telefonnummer, e-postadress, information om dina bevakningskriterier på Sajten, om du har en relation med en annan kontohavare, uppgifter om vilka visningar du varit på samt uppgifter om vilka utskick och meddelanden du fått från oss och vilka tjänster du använder i syfte att kunna administrera ditt Konto och de tjänster som möjliggörs för dig genom Kontot, dvs. att skapa och hantera bevakningar, följa och delta i försäljningar och budgivningar samt boka visningar. Den rättsliga grunden för EF:s behandling av dina personuppgifter i denna del är att den är nödvändig för att fullgöra ett avtal med dig eller för att vidta åtgärder innan ett sådant avtal ingås. EF kommer även att behandla ovan angivna personuppgifter i syfte att kunna sköta din eventuella begäran om att ta i anspråk dina rättigheter som konsument att göra gällande fel- och dröjsmålsansvar gentemot EF. Den rättsliga grunden för sådan behandling av dina personuppgifter är att den är nödvändig för att EF ska kunna fullgöra ett avtal med dig och de rättsliga förpliktelser som åvilar EF enligt konsumentlagstiftningen.

Om du inte lämnar ovan nämnda personuppgifter har vi inte möjlighet att leverera alla våra tjänster och fullgöra alla våra åtaganden gentemot dig. Om du enbart vill ta del av informationen på Sajten behöver du inte lämna några personuppgifter till oss.

Försäljningar
Om du köper, säljer eller överväger att sälja ett Objekt via oss kommer vi behandla ditt namn, adress, mobil- och telefonnummer, e-postadress, personnummer, dina bankuppgifter, köpeavtalet och bilder hänförliga till bostaden för att administrera försäljningen, såsom för att möjliggöra värdering, styling, fotografering, annonsering, visning, budgivning, slutpris, betalning och eventuellt bolån. Den rättsliga grunden för behandlingen är att EF ska kunna fullgöra ett avtal med dig. Personuppgiftsbehandlingen sker också mot bakgrund av den rättsliga grunden att EF:s behandling är nödvändig för att fullgöra rättsliga förpliktelser som åvilar EF.

Om du lämnar bud på ett av de Objekt som EF förmedlar kommer vi att behandla ditt namn, adress, mobil- och telefonnummer, e-postadress, födelsedag, personnummer, uppgifter om nuvarande bank, lånelöfte från bank, lånelöftets belopp, dina bud och slutpris för att du ska kunna följa och delta i budgivningen. Den rättsliga grunden för detta är att behandlingen är nödvändig för att EF ska kunna fullgöra ett avtal med dig samt att behandlingen är nödvändig för att EF ska kunna fullgöra rättsliga förpliktelser som åvilar EF.

Marknadsföring av vår verksamhet
EF kommer att behandla information om Objektet, nämligen adress, bilder och slutpris för att marknadsföra EF och EF:s verksamhet. Marknadsföringen görs via våra egna och samarbetspartners kanaler och sociala medier. Den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är att den är nödvändig för ändamål som rör vårt berättigade intresse, vilket väger tyngre än dina intressen, rättigheter eller friheter. EF:s intresse av att marknadsföra de försäljningar vi medverkat till går före ditt eventuella intresse av att skydda din personliga integritet.

Nyhetsbrev
Om du har Konto kommer EF att behandla ditt namn och din e-postadress för att skicka nyhetsbrev och information om intressanta Objekt till dig via e-post. Den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är att den är nödvändig för ändamål som rör vårt berättigade intresse, vilket väger tyngre än dina intressen, rättigheter eller friheter. Ett berättigat intresse är t.ex. att marknadsföra produkter och tjänster som vi tror att du kan vara intresserad av. EF:s intresse av att skicka erbjudanden och information till dig går före ditt eventuella intresse av att skydda din personliga integritet.

Kundvård och kvalitetssäkring
EF kommer att behandla ditt namn, adress, e-postadress, mobil- och telefonnummer samt datum och tid för vår kontakt med dig samt information om Objektet i syfte att vårda vår kundrelation med dig och kvalitetskontrollera vår verksamhet. Den rättsliga grunden för detta är att behandlingen är nödvändig för att EF ska kunna fullgöra ett avtal med dig eller för att vidta åtgärder innan ett sådant avtal ingås eller att den är nödvändig för ändamål som rör vårt berättigade intresse, vilket väger tyngre än dina intressen, rättigheter eller friheter. EF:s intresse av att följa upp sin verksamhet går före ditt eventuella intresse av att skydda din personliga integritet.

Bokföring
EF kommer för bokföringsändamål att behandla uppgifter om den transaktion som skett mellan EF och dig som säljare eller köpare av ett Objekt som vi förmedlar. EF kommer av den anledningen att behandla ditt namn, adress, mobil- och telefonnummer, e-postadress, personnummer och dina bankuppgifter. Den rättsliga grunden för EF:s behandling av dina personuppgifter är att den är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar EF.

Arkivering
EF kommer att behandla de uppgifter som är nödvändiga för Fastighetsmäklarinspektionens tillsyn i syfte att fullgöra den arkiveringsplikt som åligger EF. Den rättsliga grunden för EF:s behandling av dina personuppgifter är att den är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar EF.

För att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism
Om du säljer eller köper ett Objekt via Entré Fastighetsförmedling kommer vi att behandla namn, adress, personnummer, kontonummer och kopia på ID-handling i syfte att uppnå kundkännedom och för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism. Den rättsliga grunden för EF:s behandling av dina personuppgifter är att den är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar EF.

4 TILL VEM LÄMNAR VI VIDARE PERSONUPPGIFTERNA OCH VAR BEHANDLAR VI DEM GEOGRAFISKT?

Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till och behandlas av andra. Vi kan lämna ut dina personuppgifter till våra samarbetspartners.

Vi lämnar ut dina personuppgifter till andra mäklare om du är säljare eller varit på visning av ett Objekt vi haft till försäljning som övergår till att hanteras av en annan mäklare.

Vidare lämnar vi ut dina personuppgifter till våra tjänsteleverantörer som behandlar personuppgifter för vår räkning, så kallade personuppgiftsbiträden. Vi har avtal med våra personuppgiftsbiträden som säkerställer att de behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna policy och våra instruktioner.

Vi kan också komma att lämna ut personuppgifter till myndigheter som så begär.

EF kommer att behandla dina personuppgifter både inom och utanför EU och EES. EF kommer vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att överföringen sker på ett lagligt sätt och att dina uppgifter fortsätter vara skyddade av de mottagande parterna utanför EU och EES.

5 HUR LÄNGE BEHANDLAR VI PERSONUPPGIFTERNA?

Vi behandlar bara personuppgifter så länge som det finns ett behov av att bevara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna lämnades eller samlades in för. Samma personuppgift kan lagras på flera olika ställen för olika ändamål. Detta kan innebära att en uppgift som har tagits bort ur ett system för att den inte längre är nödvändig för det ändamålet, kan finnas kvar i ett annat system där den lagras med stöd av samtycke, eller för ett annat ändamål där personuppgiften fortfarande behövs.

Personuppgifter som behandlas vid loggning av samtal med dig som inte har Konto hos oss sparas en månad.

Personuppgifter som behandlas för att möjliggöra för dig att ha kontakt med oss via e-post, sms eller vår chattfunktion sparas så länge du har Konto eller i fem år om du inte har Konto.

Personuppgifter som Mäklarhuset behandlar i syfte att administrera ditt Konto och de tjänster som tillgängliggörs genom Kontot, eller för att fullgöra vårt avtal med dig, t.ex. uppfylla fel- eller dröjsmålsansvar, behandlas så länge du har ett registrerat Konto hos Entré Fastighetsförmedling. Uppgifter om dina bevakningskriterier på Sajten sparas i sex månader såvida du inte meddelar att du vill ha kvar bevakningskriterierna längre.

De personuppgifter som EF behandlar för att marknadsföra vår verksamhet behandlas i ett år efter försäljningen av Objektet.

Personuppgifter som EF behandlar för att skicka nyhetsbrev kommer att behandlas så länge du har Konto. Du kan när som helst meddela oss om du inte längre vill ha nyhetsbrev genom att klicka på länken längst ned i nyhetsbrevet eller kontakta oss.

Personuppgifter som EF behandlar om dig som köpare, säljare, potentiell säljare eller budgivare för att möjliggöra att följa och delta i budgivning samt för att genomföra försäljningen av ett av våra Objekt sparas i tio år efter att avtal ingåtts. Detta beror på att informationen kan behöva användas i ett försäkringsfall om dolt fel. Bilder, adress och uppgifter som är hänförliga till värderingen av ett Objekt sparas i fem år.

Personuppgifter som EF behandlar i syfte att vårda våra kundrelationer och följa upp kvalitén på våra tjänster behandlas i tio år efter att du varit i kontakt med oss.

Personuppgifter som EF behandlar för bokföringsändamål bevaras i sju år efter transaktionen i enlighet med gällande bokföringslagstiftning.

Personuppgifter som EF behandlar för arkiveringsändamål bevaras i tio år efter tillträdet i enlighet med gällande lagstiftning.

Personuppgifter som EF behandlar för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism bevaras i fem år från att åtgärderna för kundkännedom vidtagits.

Dina personuppgifter kan komma att sparas under längre tid än vad som anges ovan om det behövs för att följa rättsliga krav eller myndighetsbeslut.

6 DINA RÄTTIGHETER

Rätt till rättelse och registerutdrag
Entré Fastighetsförmedling kommer att vidta åtgärder i enlighet med tillämplig lagstiftning för att hålla dina personuppgifter korrekta, fullständiga och uppdaterade. Du har rätt till rättelse av ofullständiga eller inkorrekta personuppgifter. Vidare har du rätt att begära ett registerutdrag avseende dina personuppgifter som vi behandlar.

Rätt att invända mot behandling
Om behandlingen av dina personuppgifter sker på grundval av en intresseavvägning och du bedömer att ditt integritetsintresse väger tyngre än EF:s legitima intresse att behandla dina personuppgifter har du rätt att, mot bakgrund av skäl hänförliga till din specifika situation, invända mot behandlingen genom att kontakta oss på de kontaktuppgifter som anges under punkten 1.1. Om du invänder mot behandlingen måste vi visa ett tvingande berättigat skäl för att fortsatt kunna behandla personuppgifterna. Du har även alltid rätt att tacka nej till behandling av dina personuppgifter som sker för direktmarknadsföringsändmål.

Rätt till radering
Under vissa förutsättningar, såsom när du har återkallat ett tidigare lämnat samtycke och det saknas annan rättslig grund för fortsatt behandling av dina personuppgifter, har du rätt att begära radering av dina personuppgifter.

Rätt till behandlingsbegränsning
Du har under vissa förutsättningar rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter till att endast omfatta lagring av personuppgifterna, t.ex. under tiden då vi utreder huruvida du har rätt till radering.

Rätt till tillgång
Du har rätt att erhålla en bekräftelse från Entré Fastighetsförmedling att dina personuppgifter behandlas av oss och, om så är fallet, få tillgång till personuppgifterna och följande information:

  • behandlingens ändamål;
  • de kategorier av personuppgifter som behandlas;
  • mottagare av personuppgifter (särskilt om sådana är belägna utanför EU/EES);
  • den tid under vilken personuppgifterna behandlas;
  • information om de rättigheter som återges häri;
  • information om källan från vilken personuppgifterna har samlats in; samt
  • om det förekommer automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering

Utöver detta har du även på begäran rätt att erhålla kopia av dina personuppgifter på ett vanligt förekommande elektroniskt format.

Rätt till dataportabilitet
Du har rätt att få ut de personuppgifter som dig och som du har tillhandahållit oss, i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig när så är tekniskt möjligt.

Klagomål till tillsynsmyndighet
Du får gärna kontakta oss med frågor eller klagomål som rör behandlingen av dina Personuppgifter. Du har dock även alltid rätt att framföra klagomål avseende behandlingen av dina Personuppgifter till:

Integritetsskyddsmyndigheten
Box 8114
104 20 Stockholm
imy@imy.se